نمایندگی های خارجی

لازم به ذکر است با توجه به طیف وسیع شرکت ها ، محصولات و خدمات مربوط به فیلد تشخیص طبی و علوم زیستی و با توجه به سابقه فزاپژوه از سال 1377 به عنوان اولین و پر سابقه ترین شرکت غیر تولیدی در این زمینه نمایندگی ها به 2 بخش تقسیم می شوند:

نمایندگی انحصاری

نمایندگی رسمی

در قسمت سایر به سایر شرکت هایی که فزاپژوه از سال 1377 حتی برای 1 بار از آنها واردات انجام داده است اشاره شده است که به ترتیب اولویت حجم سفارش و واردات از آنها دسته بندی شده اند: 

سایر