نام کاربری: رمز عبور:   
ثبت نام در سایت بازيابي رمز عبور
در سبد خرید شما محصولی وجود ندارد
سبد خريد(0)
بخش كاربرى

جديدترين محصولات

RealLine Candida albicans (Fla-format), CE -...

RealLine Candida albicans (Str-format), CE -...

RealLine Candida albicans (Str-format), CE -...

RealLine Candida albicans (Str-format), CE -...

RealLine Chlamydia trachomatis (Fla-format)

RealLine Chlamydia trachomatis (Str-format)

RealLine Gardnerella vaginalis (Fla-format),...

RealLine Gardnerella vaginalis (Str-format),...

RealLine Gardnerella vaginalis (Str-format),...

RealLine Mycoplasma genitalium (Fla-format),...

RealLine Mycoplasma genitalium (Str-format),...

RealLine Mycoplasma hominis (Fla-format), CE...

RealLine Mycoplasma hominis (Str-format), CE...

RealLine Neisseria gonorrhoeae (Fla-format),...

RealLine Neisseria gonorrhoeae (Str-format),...

RealLine Treponema pallidum (Fla-format),...

RealLine Treponema pallidum (Str-format),...

RealLine Trichomonas vaginalis (Fla-format),...

RealLine Trichomonas vaginalis (Str-format),...

RealLine Ureaplasma urealyticum...

RealLine Ureaplasma urealyticum...

RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

RealLine Trichomonas vaginalis / Gardnerella...

RealLine Trichomonas vaginalis / Gardnerella...

RealLine Ureaplasma urealyticum / parvum...

RealLine Ureaplasma urealyticum / parvum...

RealLine Mycoplasma hominis / genitalium...

RealLine Mycoplasma hominis / genitalium...

RealLine Chlamydia trachomatis / Mycoplasma...

RealLine Chlamydia trachomatis / Mycoplasma...

VBD0498 Str 96 rcs RealLine Chlamydia...

RealLine Chlamydia trachomatis / Trichomonas...

RealLine Chlamydia trachomatis / Neisseria...

RealLine Chlamydia trachomatis / Neisseria...

RealLine Chlamydia trachomatis / Ureaplasma...

RealLine Chlamydia trachomatis / Ureaplasma...

RealLine Candida albicans / Gardnerella...

RealLine Candida albicans / Gardnerella...

RealLine HPV HCR Screen (Fla-format), CE -...

RealLine HPV HCR Screen (Str-format), CE-IVD

RealLine HPV 6 / 11 (Str-format), CE - IVD

RealLine HPV 6 / 11 (Fla-format), CE-IVD

RealLine HPV HCR Genotype (Fla-format), CE -...

RealLine HPV HCR Genotype (Str-format), CE -...

RealLine HPV HCR Genotype Quantitative...

RealLine HPV 31 / 33 (Fla-format), CE - IVD

RealLine HPV 35 / 45 (Fla-format),CE - IVD

RealLine HPV 16 / 18 (Fla-format), CE - IVD

RealLine HPV 31 / 33 (Str-format), CE - IVD

RealLine Mycobacterium tuberculosis...

RealLine Mycobacterium tuberculosis...

RealLine VZV (Fla-format), CE - IVD

RealLine VZV (Str-format), CE - IVD

RealLine HHV-6 (Fla-format), CE - IVD

RealLine HHV-6 (Str-format), CE - IVD

RealLine HSV-1 / HSV-2 (Fla-format), CE - IVD

RealLine HSV-1 / HSV-2 (Str-format), CE - IVD

RealLine EBV quantitative (Fla-format), CE -...

RealLine EBV quantitative (Str-format), CE -...

RealLine CMV quantitative (Fla-format), CE -...

RealLine CMV quantitative (Str-format), CE -...

RealLine Anaplasma / Ehrlichia (Fla-format),...

RealLine Anaplasma / Ehrlichia (Str-format),...

RealLine Borrelia burgdorferi s.l....

RealLine Borrelia burgdorferi s.l....

RealLine TBEV (Fla-format), CE - IVD

RealLine TBEV (Str-format), CE - IVD

RealLine Toxoplasma gondii (Fla-format), CE...

RealLine Toxoplasma gondii (Str-format), CE...

RealLine Rubella (Fla-format), CE - IVD

RealLine Rubella (Str-format), CE - IVD

RealLine Helicobacter pylori (Fla-format),...

RealLine Helicobacter pylori (Str-format),...

RealLine HIV qualitative (Uni-format) incl....

RealLine HIV quantitative (Uni-format) incl....

RealLine HIV qualitative (Str-format)

RealLine HIV quantitative (Str-format)

RealLine HCV qualitative (Uni-format), incl....

RealLine HCV Genotype qualitative...

RealLine HCV quantitative (Str-format)

RealLine HCV qualitative (Str-format)

RealLine HBV qualitative (Str-format)

RealLine HBV quantitative (Str-format)

RealLine HBV qualitative (Uni-format) incl....

RealLine HBV quantitative (Uni-format),...

MagicMag Rack for 12 tubes

RealLine FFPET DNA Extraction Kit

RealLine FFPET DNA Extraction Mag

RealLine FFPET DNA Extraction Mag

RealLine Extraction 100, CE - IVD

RealLine Extraction 1000

RealLine DNA - Extraction 3, CE - IVD

RealLine DNA - Extraction 2, CE - IVD

RealLine DNA - Express, CE - IVD

RealLine DNA - Express, CE - IVD

RealLine DNA - Express (Automation), CE - IVD

RealLine Transportation Solution, CE - IVD

RealLine Transportation Solution 500, CE -...

MagicMag Rack for 12 tubes

RealLine Magnetic Rack with exchangeable...

RealLine Magnetic Rack

RealLine Internal Control

RealLine KRAS Detect, Kit for Real Time PCR

RealLine KRAS Detect, Kit for Real Time PCR

KRAS Standard DNA Kit

RealLine EGFR Detect 2M, Kit for Real Time...

RealLine EGFR Detect 2M, Kit for Real Time...

EGFR Standard DNA Kit

RealLine BRAF Detect V600E, CE - IVD

RealLine BRAF Detect V600E, CE - IVD

BRAF Standard DNA Kit